ดับที่

รายละเอียด

Download

1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)

2

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)

3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)

4 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่า (งานเงินทุนฯ)

5 ขายทอดตลาดอะไหล่เก่า ยางเก่า (งานเงินทุนฯ)

6
ขายทอดตลาดยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ)

7 ขายทอดตลาด อะไหล่ ยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 2
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 3
9 ขายทอดตลาดยานพาหนะ(งานนอกเงินทุน) ครั้งที่ 2