ดับที่

รายละเอียด

Download

1 ประกาศขายทอดตลาดรถกระเช้าขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตร ขึ้นไป

2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินฯ) รถกระเช้าขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตร ขึ้นไป

3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินฯ) รถกระเช้าขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตร ขึ้นไป

4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินฯ) รถกระเช้าขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตร ขึ้นไป

5 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุนฯ

6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินฯ) รถกระเช้าขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตร ขึ้นไป