ลำดับที่

รายละเอียด

Download

1 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/1/2561

2 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/2/2561

3 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/3/2561

4 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/4/2561

5 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/5/2561

6 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/6/2561

7 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding เลขที่ e06119/พ.5.1/7/2561

8 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงาร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 22 กม. 155+285-156+900

9 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงาร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 2169 กม. 42+325-43+825

10 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงาร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 2033 กม. 0+859-3+000

11 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงาร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 2116 กม. 137+350-140+250

12 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงาร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 2169 กม. 42+325-43+825

13

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีe-bidding งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 2347 กม.5+500